امروز: شنبه 3 اسفند 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تحقیق در مورد رمانتیکهای آلمان 104ص

تحقیق در مورد رمانتیکهای آلمان 104ص دسته: صنایع دستی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

دانلود تحقیق درمورد رمانتیكهای آلمان 104 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,480 تومان

خرید

توضیحات :

دانلود تحقیق درمورد رمانتیكهای آلمان 104 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

نسل نخست رمانتیكهای آلمان
شلینگ
آثار كانت رامعمولا سرچشمه زیباشناسی در آلمان می دانند ، با وجود این می توان گفت كه رمانتیكهای آلمان هرگز موضع اصلی كانت رانپذیرفتند ، زیرا مشرب محتاط وذوق محافظ كار اوباب طبع آنها نبود . وقتی كه فرید ریش ویلهم یوزف شلینگ ( 1775-1854) در 1796 طرح فلسفه جدید خویش را تهیه می كرد تمایزی را كه كانت میان معرفت شناسی epistemology واخلاق وزیبا شناسی قائل شده بودكاملا نادیده گرفت ، واین داعیه سترگ رامطرح كرد كه مثال idea زیبایی ، به معنای والای افاطونی آن ،« وحدت بخش همه مثالهای دیگر است »(18) كانت امر خوب ، امر حقیقی ، وامر زیبا را به دقت از همه متمایز می كند ، و شلینگ زیبایی را بر تارك والاترین ارزشها می نشاند ولی زیبایی نزد او درواقع همان حقیقت وخوبی در لباس مبدل است . (19)
بطور كلی شلینگ مشرب نو افلاطونی رااحیاء می كند ، هنر درنظر او عبارت از به چشم دل دیدن یا كشف وشهود عقلی است این تعبیر برگرفته ازجورد انوبرونو است .(20) فیلسوف وشاعر ، هردو، تاكنه كائنات نفوذ می كنند وبه امر مطلق می پردازند بدین ترتیب ، هنرموانع موجود میان دنیای عینی ومثالی رافرومی ریزد نظر شلینگ درباره نسبت دقیق فلسفه با هنر متغیر است گاهی فلسفه وهنروحقیقت وزیبایی راكاملا یكسان می انگارد : گاهی نسبت میان آنها را مانند نسبت میان سنخ ازلی وتصویر می داند . (21)
شلینگ به سخنرانیهای خود با ابراز این امیدخاتمه بخشیده كه میان هنرها وحدتی به وجود آید ودرام یونانی ، كه اپرای عصر جدید صرفا تقلید ی خام از آن است ، مجدداً احیا گردد (22) كولریج مدت زمانی پیرو شلینگ بود وخود را شارح آرای او می شمرد .
نووالیس
نووالیس (فرد ریش فن هارد نبرگ ( 1772-1801) درنظریه شعر خود آشكارا به شلینگ متكی است ودر نقدعملی نیز تقریبا هرگز از حد ابراز عقایدی كه به صورت كلمات قصار بیان شده فراتر نمی رود (23) حداكثر نقدی كه نووالیس مجاز می داند « نقد مولد » .
یعنی« توانایی تولید همان اثری است كه موردنقد قرار گرفته» است ولی بدین ترتیب ،متقد را شاعر كرده ونقد را از میان برداشته است درواقع هنوز برای نقد نورامیدی باقی است پس نقد تدبیری است برای یافتن مقام اثر هنری ،كشف خوانندگان مناسب برای آن ، تعریف موقعیت آن دردنیای شعر نووالیس معتقد است كه هر كتابی موجب هزاران حس وفعالیت می شود كه برخی از آنهامعین وتعریف شده اند وبرخی آزادند ، وبررسی آرمانی آن حاوی گزیده یا چكیده كاملی از تمامی چیزهایی است كه می توان درباره آن نوشت یا گفت: (24)

واكنر ودروتیك
ویلهلم هالینریش واكنرودر ( 1773-1798) ودوستش لودویگ تیك ( 1773-1853) را معمولا به نووالیس منتسب می دانند ، لكن درواقع نظرهای زیبا شناختی وزمینه فكری آنها بسیار متفاوت اند ، نووالیس از لحاظ فكری ، از همستر هویس وشیلر و شلینگ نسب می برد ، و واكنرو در ازهمان وهردر تیك بهگزین است وتقریبا سال به سال نظریات زیبا شناختی معاصران خویش را ،ازواكنرودرگرفته تادلبستگی طولانی به نظرهای دوستش زولگر، منعكس میكند(25) پیداست كه واكنرودر هنر راعمدتا درخدمت دین ، درمقام دین ، درحكم وحی می داند هرهنرمند خوبی مبهم است ، در انتظار نشسته وبرای مدد بلا واسطه الهی » دعا می كنند.(26) واكنرودر پیش از آنكه بتواند دیدگاه جدید خویش را با تفصیل بیشتری مطرح كند درگذشت. امروزه فقط نظرش درباره وحدت دین وهنر ،اعتماد ساده لوحانه اش به الهام واحساس راستین ، نظرش درباره جدایی هنراز زندگی ،ونیز انزوای هنرمند در محیطی ناسازگار به یاد مانده است .
لودویك تیك را معمولا شخص اول مكتب رمانتیسم آلمان به شمار می آورند . ولی در مقام منتقد با برادران شلگل هم ارز نیست . ذهن او انسجام ونظم لازم را برای تكوین نظریه ادبی نداشت . ذوق ادبی دقیقی داشت ، ولی بندرت توانست آن را در بحثهای عمده به كار گیردتا منتقد عملی خود به حساب آید تبعات ادبی او در آن زمان ومكان ارزشمند بودند ولی امروزه بكلی قدیمی ومنسوخ شده اند.(27) تیك منتقد بهگزینی است كه آثارش بازتابی ازتاثیرات زمان ودوستان اوست . اوچندین مرحله نسبتا مشخص را پشت سرگذ اشت دوره ای مقدماتی كه مطالعات اودر آثار هردروزیباشناسان انگلیس منعكس می كند ، دوره ای (عمدتا از 1797 تا 1799 طی آن دین هنر، دوستش واکنر و در را اقتباس می کند ؛ پس از آن دوره ای (عمدتاً از 1800-1803) که حاکی از تاثیر برادران مشکل است.
وسرانجام پس از وقفه ای ،دوره جدیدی (پس ازحدود 1801) كه مرید دوستش زولگر می شود . تمام نظرهای اصلی آن دوران را ،لكن به صورتی نامطمئن وبی ثبات می توان درنوشته های تیك پی گرفت ، مثلا میان « نبوغ » به منزله الهام ناب وتاكید برادران شلگل برنقش شعور درآفرینش اثر هنری مرتبا ً موضوع خود را تغییر می دهد تیك در ترویج واژه « رومانتیك» سهم بسزایی داشت ، اما كاربرد این اصطلاح توسط خود اوفاقد دقت وبیشتر به مفهوم قدیم هر چیز شگفت آور یا قرون وسطایی است. در اواخر حیات خویش بر آن بود كه همه اشعار ، از دوران باستان به بعد « رومانتیكی » وامر « رومانتیكی » رانمی توان از شاعرانه متمایز ساخت ولی مقدار اندكی از این نظرها متكی برشرح واستدلال است ، و صرفا اظهار شده ، زیرا نقد مطلوب تیك آن است كه احساس بلا واسطه ای ا زشخصیت او به دست دهد . (28) تیك نه مانند فردریش شلگل عالم مابعد طبیعت است ، نه مانند نووالیس عارف است ، ونه مانند اگوست ویلهلم شلگل نظریه پرداز است ولی سهم اودر وصف ونقد هنر رومانتیكی حائزاهمیت بسیاراست .

یوهان پاول ریشتر ( ژان پل )
یوهان پاول ریشتر ( ژان پل 1763-1825) مؤلف درآمدی برزیبا شناسی ( 1804) است دراین تاریخ نقد باید به این اثر توجه كرد ، زیرا درباره زیبا شناسی نیست بلكه نظریه ادبیات یا ،بهتر بگوییم ،مجموعه ای درباره جنبه های نظریه ادبی ، یعنی شعر به طوركلی ،تخیل ، نبوغ ، شعر یونانی ورمانتیكی ،امر كمیكی ،فكاهه وذكاء آدمهای داستانی وطرح داستان ،رمان وسبك است اگرچه این كتاب را به سبكی مصنوع وبغایت استعاری نوشته ، و آكنده ا زقیاسها وتلمیحهای غامض و تظاهرات فضل فرو شانه پایان ناپذیر است ، حاوی نظریه ادبی معقولی است ودرباره موضوعهایی نظیر شگردهای داستانی وشخصیت برداری وانگیزش ونظریه امر كمیكی وفكاهه وذكاء مطالبی تازه ابراز داشته است (29) . ولی ژان پل ، درعین اینكه درمیان جناحهای ادبی زمان تا حدود زیادی استقلال ونیزپیوند هایش را با گذشته حفظ كرد ، درباره مسائل بنیادین نظریه ادبی با رمانتیكها همفكر بود به رغم انتقادهایی كه از برادران شلگل و شلینگ كرده ، موضع اصلی اش همان موضع آنهاست ونظری را كه در پیشگفتار چاپ اول كتاب خود ابرازداشته باید نظرنهایی اوتقلی كنیم « مكتب جدید در اساس بحق است » ژان پل نه تنها درشماری ازموارد مشخص به فرید ریش شلگل متكی است ، بلكه نگرش بنیادین آنهانسبت به شعر هم یكسان است گرچه ژان پل كوشیده است تا در نظریه خود میان امر كلاسیكی ورمانتیكی توازنی برقرار سازد ، دراینكه خودكدامیك را ترجیح می داده تردیدی نمی توان داشت. (30) ژان پل رامشكل بتوان منتقد عملی خوبی خواند . البته می توان از نوشته های گوناگون او انبوهی از آراء درباره بیشتر نویسندگان آلمانی ومعدودی غیر آلمانی گرد آورد این آراء مو ضع نظری كلی اورا روشن می كنند مثلا تقدیس هردر، بی اعتنایی به شیلر وگوته ،وتحسین سخاوتمندانه نسبت به بسیاری از معاصرانش . (31)
دوازده: رمانتیک در انگلستان
از جفری تا شلی
تعبیرات « یك رمانتیك » : « یك رمانتیست » و « رمانتیسم » را كارلایل نخستین بار درانگلستان ، آن هم دراشاره به آلمانیها به كاربرد ، ولی مكتب رمانتیكی انگلیس ، تحت تاثیر آشكار نویسندگان قاره اروپا ، دردهه 1850 دركتابهای درسی تاریخ ادبیات جاافتاد. ولی فقدان این واژه ها در انگلستان نباید باعث انكار این واقعیت گردد كه نویسندگان انگلیسی از همان اوان كار به خوبی آگاه بودند كه جنبشی آغاز شده كه مفاهیم انتقادی وروال شاعری سده هجدهم رامردود می شمارد ، وحدتمند است و جنبشهای مشابه آن درقاره اروپا بویژه در آلمان ، موجود است . (32)
جفری Francies Jeffrey ( 1773-1850) راغالبا نئوكلاسیست واز بازماندگان سده هجدهم ، یا مدافعان آن ، پیشقراول نئو اومانیستهای امریكایی وپیشوا ومبلغ ضدیت بارمانتیسم شمرده اند ولی اگر انتقادات عینی جفری رابررسی كنیم ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسیدكه چنان استنتاجاتی گمراه كننده است درواقع اونیز به اندازه ساودی به نئوكلاسیسم انگلیس حمله كرده است . تصویری كه از آن دوران ترسیم می كندافراطیترین رمانتیکها راهم راضی می كند . غایت ستایش جفری متوجه شكپیر و دوران اوست . جفری نه تنها ستایشگر شكپیر است و ،تقریبا بدون هیچ شرط و قیدی از او در برابر خرده گیریهای مادام دوستال، بلکه به رجال ادبی کم اهمیت سده هفدهم نیز ابراز علاقه می کند و از جان فورد وجرمی تیلر تجلیل وافر به عمل می آورد جفری ضمنا یكی ازنخستین منتقدانی است كه رمانهای ویورلی سر والتراسكات راستود ، اسكات راباشكپیر مقایسه كرد ، وبه این مطلب اشاره كرد كه رمانها درقلمرو ادبیات دوران سازند و« تمام آثار نثر معاصر ، وحتی تمام اشعار اخیر ، را تحت الشعاع قرارمی دهند .» (34)

قیمت فایل فقط 7,480 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان , رمانتیک های آلمان , دانلود تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان , فایل ورد رمانتیکهای آلمان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر